Stadgar

Detta är en kopia av ett Word-dokument med stadgarna. Dateringen är inte ändrad. Några få typografiska ändringar är gjorda (uppräkningar), och ett stavfel rättat.

_______________________

Stadgar för

Hargshamns Båtklubb

1989-12-01

§ 1. Ändamål

Hargshamns Båtklubb, en allmännyttig ideell förening stiftad år 1957, har

till uppgift att

 • sammansluta båtägare och för båtsporten intresserade personer,
 • verka för goda hamnförhållanden
 • i möjligaste mån tillhandahålla bryggplatser samt platser för vinterförvaring
 • verka för ökad kunskap om navigation och skötsel av segel- och motorbåtar,
 • verka för ett sjömannamässigt och hänsynsfullt uppträdande på sjön,
 • verka för en aktiv och meningsfull fritid för ortens ungdomar
 • i övrigt tillvarata båtägarnas intressen samt på alla sätt arbeta för sjösportens fromma.

§ 2. Organisation

Mom. 1

Båtklubbens styrelse, som utses av årsmötet, består av

Ordförande

Vice ordförande Sekreterare Vice sekreterare Kassör Hamnkapten

Vice Hamnkapten

Två (2) övriga ledamöter

Mom. 2

Styrelseledamot väljs för en tid av två (2) år. Ordförande och fyra (4) ledamöter väljs udda år.

Sekreterare, kassör och två (2) ledamöter väljs jämna år.

Mom. 3

Vid förfall för ordföranden träder vice ordföranden in i hans ställe.

Mom. 4

Ordföranden, sekreteraren och kassören utgör syrelsens arbetsutskott (AU).

§ 3. Funktionärernas åligganden

Mom. 1

Styrelsen

Styrelsen handhar Båtklubbens angelägenheter, förvaltar dess penningmedel och övriga egendom samt svarar för dess representation.

Mom. 2

Ordföranden

Det åligger ordföranden att

 • föra Båtklubbens talan,
 • opartiskt leda styrelsen och Båtklubbens förhandlingar,
 • tillse att stadgarna följs och att valda funktionärer fullgör sina åligganden,
 • kontinuerligt följa Båtklubbens ekonomiska ställning samt utanordna räkningar och betalningar.

Mom. 3

Sekreteraren

Det åligger sekreteraren att

 • föra noggranna protokoll över styrelsens och Båtklubbens sammanträden,
 • sköta Båtklubbens korrespondens samt registrera och förvara dess handlingar,
 • ombesörja tillkännagivanden,
 • upprätta föredragningslistor för sammanträden samt förslag till årsberättelse och verksamhetsplan,
 • biträda ordföranden med att övervaka verkställanden av fattade beslut.

Mom. 4

Kassören

Det åligger kassören att

 • enligt styrelsens direktiv förvalta Båtklubbens penningmedel och övriga
 • egendom,
 • uppgöra förslag till utgifts- och inkomststat, noggrant föra Båtklubbens räkenskaper, ombesörja in- och utbetalningar,
 • föra medlems- och båtmatrikel,
 • senast den 15 januari årligen, och i övrigt när så påfordras, lämna revisorerna tillgång till Båtklubbens räkenskaper,
 • tillse att Båtklubbens fasta och lösa egendom är betryggande försäkrad, kontinuerligt lämna styrelsen rapport om den ekonomiska ställningen
 • i övrigt bevaka Båtklubbens ekonomiska intressen.

Medel sätts in på plusgiro eller bank som styrelsen godkänner.

Medel kan inte tas ut i bank utan firmatecknarnas underskrift.

Mom. 5

Hamnkaptenen och vice hamnkaptenen

Det åligger hamnkaptenen och vice hamnkaptenen att besluta om fördelning av bryggplatser och varvsplatser samt i övrigt råda över hamnens ordning

§ 4. Sammanträdesordning

Mom. 1

Styrelsen sammanträder när ärendena så påfordrar och är beslutsmässig då minst fem (5) ledamöter är närvarande.

Mom. 2

Båtklubben sammanträder minst en (1) gång per år (årsmöte) och i övrigt så ofta styrelsen finner det av behov påkallat. Dock ska styrelsen kalla till sammanträde om minst 10 % av medlemmarna skriftligen gör framställning härom med angivande av ärende som önskas behandlade.

Mom. 3

Kallelse till årsmöte eller extra medlemsmöte sker minst 14 dagar före sammanträdesdag. För att beslut ska kunna fattas, fordras att sammanträdet är stadgeenligt utlyst.

Mom. 4

Vid sammanträde förs protokoll. Protokoll fört vid styrelsesammanträde justeras av ordföranden. Protokoll fört vid medlemssammanträden justeras av mötesord- föranden och därtill utsedda justeringsmän.

Mom. 5

Medlemsmöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig.

Mom. 6

Val, liksom övriga beslut, sker i regel med enkel majoritet och öppen röstning. Mötet beslutar om sluten röstning ska äga rum. Vid lika röstetal äger mötes- ordföranden utslagsröst.

Mom. 7

Röstning med fullmakt sker inte.

Mom. 8

Styrelsen äger rätt att delta i val och mötesbeslut, utom vid val av revisorer samt i fråga om ansvarsfrihet.

Mom. 9

Medlem äger rätt att vid medlemsmöte väcka förslag. Beslut fattas dock inte förrän styrelsen haft tillfälle att närmare utreda förelagd fråga.

Årsmöte

Mom. 10

Årsmötet hålls senast under februari månad.

Mom. 11

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 • Årsmötets öppnande
 • Godkännande av årsmötets sammankallande Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare Styrelsens årsberättelse
 • Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen utgifts- och inkomststat för löpande verksamhetsår och fastställande av förekommande avgifter och arvoden.
 • Val av styrelse
 • Val av revisorer och revisorssuppleant Val av övriga funktionärer
 • Val av valberedning Styrelseförslag och motioner

Mom. 12

Motioner till årsmötet ska skriftligen lämnas till styrelsen senast den 1 januari. Styrelsen har att med yttrande, förelägga Båtklubben angivna förslag.

§ 5. Valnämnd

Mom. 1

Årsmötet utser valberedning för ett (1) år bestående av två (2) ledamöter, varav en (1) utses till ordförande. I valberedningen inväljs inte styrelseledamot eller revisor.

Mom. 2

Valberedningen åligger att tillfråga lämpliga kandidater om de är villiga att åta sig uppdrag inom Båtklubben.

§ 6. Förvaltning och revision

Mom. 1

Båtklubbens verksamhetsår omfattar tiden den 1/1-31/12.

Mom. 2

Båtklubbens tillgångar förvaltas av styrelsen, som varje år avger styrelseberättelse och förslag till utgifts- och inkomststat. Styrelsens ledamöter är solidariskt ansvariga för Båtklubbens administration.

Mom. 3

Årsmötet väljer två (2) revisorer och en (1) revisorsuppleant för ett (1) år. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och Båtklubbens räkenskaper, samt därigenom avge berättelse, som överlämnas till styrelsen den 1 februari årligen.

Mom. 4

Båtklubbens räkenskaper ska vara avslutade och överlämnade till revisorerna senast den 15 januari årligen.

Mom. 5

Framkommer under revisionen brister i styrelsens förvaltning och dessa inte kommer till Båtklubbens kännedom, åvilar styrelsen och revisorerna lika ansvar för eventuella följder därav.

Mom. 6

Beslut om firmateckning fattas av styrelsen vid dess första sammanträde efter årsmötet. Firmatecknare ska vara ordförande, vice ordförande samt kassör, alltid två i förening. Styrelsen ger dock kassören fullmakt att sköta den löpande, ekonomiska förvaltningen.

§ 7. Inträde

Mom. 1

Medlemskap i Båtklubben kan varje person vinna, som ställer sig bakom Båtklubbens stadgar till efterrättelse och är villig att främja dess intressen.

Mom. 2

Ansökan om inträde ska skriftligen inlämnas till styrelsen på fastställd blankett. Ansökan prövas av styrelsen, varefter sökanden erhåller skriftligt svar på styrelsebeslut. För att få stå i kö till bryggplats, krävs medlemskap i båtklubben.

§ 8. Avgifter

Mom. 1

Båtklubbens ordinarie avgifter är inträdes och årsavgift, vilka fastställs av årsmötet löpande per verksamhetsår.

Mom. 2

Årsmötet fastställer hamnavgifter (bryggplats och uppläggningsplats) samt andra avgifter.

Mom. 3

Årsavgift och hamnavgifter ska vara inbetalda senast den 31 mars.

Mom. 4

Medlem, som inte fullgör sina betalningsskyldigheter i rätt tid, anses skild från Båtklubben såvida inte av styrelsen godkänt förfall kan påvisas. Vid eventuell ansökan om återinträde, ska detta beviljas först sedan resterande avgifter in- betalts.

Mom. 5

Medlem är skyldig att erlägga extra avgift då sådan beslutats på allmänt sammanträde.

§ 9. Allmänna bestämmelser

Mom. 1

Medlem, som fullgjort sina skyldigheter till Båtklubben, har rätt att delta i dess förhandlingar och äger därvid en (1) röst.

Mom. 2

Medlem ska verka enligt Båtklubbens ändamål. Medlem kan uteslutas om han/hon

 • bevisligen motarbetar Båtklubben och dess stadgar
 • motverkar Båtklubbens syften eller strider mot dess intressen
 • gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande, inom eller utanför Båtklubben, att dess anseende äventyras.

Mom. 3

Medlem ska ofördröjligen anmäla adressändring till Båtklubben.

Mom. 4

Medlem med båtplats och/eller uppläggningsplats är skyldig att gå vaktpass enligt styrelsens bestämmande. Årsmötet beslutar om båtägares avgift vid missat vaktpass.

§ 10. Emblem

Mom. 1

Båtklubbens emblem utgörs av vimpel, mössmärke och standertnål. Standerten är en blå/gul vimpel, 20x30 cm, med Båtklubbens initialer HBK i blått på gult fält.

Båtklubbens flagga har samma utseende som standerten, men kan vara av varierande storlek.

§ 11. Stadgeändring

Mom. 1

Årsmötet har att besluta om ändring av Båtklubbens stadgar. För godkännande fordras 2/3 av de avgivna rösterna

Mom. 2

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller enskild medlem. Förslag från medlem ska skriftligen tillställas styrelsen före den 1 januari för att jämte styrelsens yttrande kunna föreläggas årsmötet.

§ 12. Upplösning

Mom. 1

För beslut om Båtklubbens upplösning fordras minst 2/3 röstmajoritet vid vardera två (2) av på varandra följande sammanträden, varav ett ska vara ordinarie årsmöte.

Mom. 2

Slutgiltigt beslut om Båtklubbens upplösning ska även innefatta bestämmelser om tillgångarnas disposition.

§ 13. Ikraftträdande

Dessa stadgar träder i kraft från och med den 10 februari 2011 och ersätter tidigare stadgar antagna den 15 februari 2008, den 1 januari 1990, den 1 april 1981 och samt den 13 maj 1957.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.