Miljö

MILJÖPOLICY

HARGSHAMNS BÅTKLUBB

Båtklubbens ändamål

Hargshamns Båtklubb (HBK), en allmännyttig ideell förening stiftad år 1957, har enligt sina stadgar bland annat till uppgift att

 • sammansluta båtägare och för båtsporten intresserade personer,

 • verka för goda hamnförhållanden, och

i möjligaste mån tillhandahålla bryggplatser samt platser för vinterförvaring. Miljöpolicyns syfte och mål

För att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik verksamhet måste hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten, och åtgärder vidtas för att minska denna belastning på miljön. Lagar och regler ska vara miniminivå. Allt miljöarbete i klubben ska styras av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

Miljöpolicyns innehåll

Hargshamns Båtklubb och dess medlemmar ska:

 • Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att

  agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande, framför allt genom att följa de miljöregler och den avfallsplan som klubben tagit fram, samt genom att följa gällande miljölagstiftning.

 • Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten och vid användning av den egna båten (t.ex. drivmedel).

 • Följa klubbens och kommunens regler vid omhändertagande av avfall.

 • Sprida information till medlemmarna om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att

  HBK:s ambitioner och mål avseende miljöförbättring ska få genomslag.

 • Verka för ökad sopsortering i den utsträckning som är miljömässigt motiverad.

Som medlem i Hargshamns Båtklubb förbinder man sig att följa denna miljöpolicy samt tillhörande miljöregler och avfallsplan.

Uppdatering av miljöpolicyn

HBK:s miljöpolicy ska granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid behov.

Miljöregler och avfallsplan

HARGSHAMNS BÅTKLUBB

Utfärdade 2014-03-15

Miljöreglerna och avfallsplanen har som mål att minska medlemmarnas miljöpåverkan vid båtnyttjande och underhållsarbeten. Miljöreglerna och avfallsplanen ska följas av alla medlemmar i Hargshamns Båtklubb (HBK)
och är en del av båtklubbens miljöpolicy.

Miljöregler

Följande regler ska följas av klubben och dess medlemmar:

 • Så långt det är möjligt ska medlemmarna sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet, t.ex. miljöanpassad olja och drivmedel. Endast av myndigheter godkända båtbottenfärger och andra kemikalier får användas.

 • Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet! Detsamma gäller även andra miljöfarliga vätskor. Uppsamling måste ske och tömning göras på miljöstation.

 • Vid bortskrapning av miljöfarlig bottenfärg ska underliggande mark skyddas med presenning och uppsamlade färgrester tas till vara och lämnas på miljöstation.

 • Vid vinterförvaring av båten ska förebyggande åtgärder vidtas för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus.

 • Överväg båtbottentvätt av skrovet istället för användande av miljöfarliga båtbottenfärger.

Avfallsplan

Följande regler för avfallshantering ska följas av klubben och dess medlemmar:

 • Varje medlem är själv ansvarig för alla kemikalier, drivmedel och andra miljöfarliga ämnen som medlemmen tar med sig till klubbens område och hamn, och ska själv se till att de hanteras på ett miljömässigt korrekt sätt. Eventuella rester ska efter användning tas om hand enligt gällande regler och på ett miljömässigt korrekt sätt.

 • Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten kastas i klubbens soptunnor eller i egen soptunna hemma. Om klubbens soptunnor är fulla ska medlemmarna ta med sig sina sopor hem.

 • Klubben har inga sopkärl eller andra uppsamlingskärl e.d. för grovsopor eller miljöfarliga ämnen. Klubbens soptunnor är bara till för hushållssopor. Grovsopor och miljöfarliga ämnen får inte lämnas vid klubbens soptunnor.

 • Miljöfarliga ämnen får inte efter användning lämnas kvar på klubbens område och hamn.

 • Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska av respektive båtägare källsorteras och lämnas på miljöstation.

 • Klubbens medlemmar ska hålla snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen som bryggplatsen för att inte närmiljön runt båtklubben ska skräpas ner.

 • Tömning av toalettavfall i vattnet är förbjudet från och med 2015. Tömning av potta, hink e.d. anses inte vara toalettavfall. Tömning i hamnen är absolut förbjudet! Använd sugtömning på mottagningsstation om du har septiktank i båten.

MILJÖSTATIONER I NÄROMRÅDET

Papper, glas etc. kan lämnas vid infarten till campingen, eller vid miljöstationen vid början av Storvägen (mitt emot restaurangen).

Närmaste kompletta miljöstation finns vid infarten till Östhammar (bakom Coop Extra).

KOSTNADSFRI TOATÖMNING I NÄROMRÅDET

Medlemmar kan tömma i klubbens anläggning.

Tömning av septiktank i fritidsbåt kan kostnadsfritt göras vid fritidsbåtshamnarna i Öregrund, Östhammar eller Grisslehamn.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.