Hamnordning

Hamnordning för småbåtar i Hargshamns Båtklubb

Denna hamnordning är antagen vid extr a medlemsmöte den 24 april 1999 och reviderad 2008-05-13, 2010-08-24, 2013-11-28 och 2019-10-02. Den senaste revideringen avser tillägget om förtur till spolplattan för kranlyfta båtar vid upptagning.

Administration och förvaltning av hamnen sköts av Hargshamns Båtklubb enligt arrendeavtal med Östhammars kommun.

Hamnkaptenen fördelar båtplatser mellan klubbens medlemmar i den ordning ansökningarna inkommer samt utifrån båtstorlek anpassad till lämplig plats . Båtplats hyrs säsongsvis under perioden 15 mars - 1 november. Båtplatsen är personlig och får inte överlåtas eller hyras ut i andra hand.

Båtplatsinnehavare, som tillfälligt på grund av t ex båtbyte inte kan utnyttja platsen, får behålla rätten till sin plats under en säsong. Anmälan ska dock ske till hamnkaptenen, som tillfälligt får disponera platsen under säsongen. Definitiv uppsägning av båtplats ska ske före den 1 mars.

Samtliga Y- bommar ska vara ilagda senast den 1 maj och märkta med medlemsnummer. Vid den landfasta bryggan (F) ska bommar vara upptagna senast den 1 november (för att isen inte ska slita sönder bryggan).

Avgifter för båtplats ska årligen betalas senast den 31 mars. Om avgift inte betalats vid detta tillfälle, trots påminnelse, kan medlem uteslutas. Båtplatsen överlåts då till annan medlem.

Klubbens kran lyfter max 4 ton. Villkor för nyttjande av klubbens kran är dels att båtägaren är medlem i båtklubben, dels kan uppvisa kvitto på gällande båtförsäkring.

Vid iläggning och upptagning av båtar med klubbens kran, bör samordning i möjligaste mån ske mellan flera båtägare. Anmälan ska göras till hamnkaptenen , enligt förut - bestämda bokningstider inför varje säsong.

Vid upptagning av båtar ska båtar upptagna med båtklubbens kran ha företräde till spolplattan.

Hamnkaptenen beslutar om omplaceringar i hamnen, som är nödvändiga för att bäst utnyttja hamnområdet.

Båtklubbens styrelse debiterar och inkasserar av årsmötet beslutade avgifter.

Medlem är skyldig att senast den 1 mars anmäla eventuell adressändring samt ändring av båtstorlek till klubben så att platsavgift kan aviseras. Om ev ändring inte inkommit detta datum, har hamnkaptenen rätt till omplacering som är nödvändig för att bäst utnyttja hamnområde t.

Bilar får bara parkeras på därtill avsedda platser inom hamnområdet. På andra platser intill bryggorna får endast i - och urlastning ske. Båtvagn/trailer får p a rkeras endast sammankopplad med bil.

Uppläggning av båt för förvaring på klubbens mark, ska anmälas till hamnkaptenen och båten ska märkas med ägarens medlemsnummer.

Uppställning av båtvagn ska ske enligt hamnkaptenens anvisningar. OBS att vagnen ska vara flyttbar! Eventuell täckningsmateri el ska surras fast på vagnen.

Gällande hastighetsbegränsningar inom hamnområdet (på land och i vatten) ska respekteras.

Om ovanstående bestämmelser inte följs, kan båtplatsen och medlemskapet förverkas. I övrigt hänvisas till båtklubbens stadgar.

Ovanstående föreskrifter är till för att hålla ordning i hamnområdet, men även för att påvisa båtägarnas ansvar gentemot sina båtgrannar. Kan vi tillsammans hjälpas åt med detta, ger det förutsättningar för ytterligare gemenskap och trivsel mellan medlemmarna i klubben.

Hargshamns Båtklubb den 2 oktober 2019

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.