Hamnordning

Hamnordning för småbåtar i Hargshamns Båtklubb

Denna hamnordning är antagen vid extra medlemsmöte den 24 april 1999 och reviderad 2008-05-13, 2010-08-24, 2013-11-28, 2019-10-02 och 2022-04-19.

Administration och förvaltning av hamnen sköts av Hargshamns Båtklubb enligt arrendeavtal med Östhammars kommun.

Hamnkaptenen fördelar båtplatser mellan klubbens medlemmar i den ordning ansökningarna inkommer samt utifrån båtstorlek anpassad till tillgängliga platser. Båtplats hyrs säsongsvis under perioden 15 mars - 1 november. Båtplatsen är personlig och får inte överlåtas eller hyras ut i andra hand.

Båtplatsinnehavare, som tillfälligt på grund av t ex båtbyte inte kan utnyttja platsen, får behålla rätten till sin plats under en säsong. Anmälan ska dock ske till hamnkaptenen, som får disponera platsen under säsongen. Definitiv uppsägning av båtplats ska ske före den 1 mars.

Y-bommar vid den landfasta bryggan (plats F-01 – F-20) ska vara märkta med namn eller medlemsnummer, och vara ilagda senast den 1 maj och upptagna senast den 1 november för att isen inte ska slita sönder bryggan och bommen (Y-bommarna på övriga bryggor behöver ej tas upp).

Samtliga båtar som förvaras på klubbens område ska vara placerade på flyttbar vagn/trailer.

Förutsättningarna för att få båtplats är att man är medlem i båtklubben och att man läst och förstått hamnordningen (och efterlever den).

För Y-bommen lämnas en deponi till klubben, som återfås om platsen sägs upp. Deponins storlek bestäms av bommens storlek. Under tiden som bommen används är båtplatsinnehavaren ansvarig för underhållet av bommen.

Avgifter för båtplats ska årligen betalas senast den 31 mars. Om avgift inte betalats vid detta tillfälle, trots påminnelse, kan medlem uteslutas. Båtplatsen överlåts då till annan medlem.

Klubbens kran lyfter max 4 ton. Villkor för nyttjande av klubbens kran är dels att båtägaren är medlem i båtklubben, dels kan uppvisa kvitto på gällande båtförsäkring.

Vid iläggning och upptagning av båtar med klubbens kran, bör samordning i möjligaste mån ske mellan flera båtägare. Anmälan ska göras till hamnkaptenen, enligt förutbestämda bokningstider inför varje säsong.

Vid upptagning av båtar ska båtar upptagna med båtklubbens kran ha företräde till spolplattan.

Hamnkaptenen beslutar om placering av båtplats samt om de omplaceringar i hamnen, som är nödvändiga för att bäst utnyttja hamnområdet.

Båtklubbens kassör debiterar och inkasserar av årsmötet beslutade avgifter.

Vid skrapning eller slipning av miljöfarlig bottenfärg ska underliggande mark skyddas av en presenning eller motsvarande. Uppsamlade färgrester ska tas om hand och lämnas på miljöstation.

Medlem är skyldig att senast den 1 mars anmäla eventuell adressändring samt ändring av båtstorlek till klubben så att platsavgift kan aviseras.

Inom hamnområdet får bilar bara parkeras på därtill avsedda platser. På andra platser intill bryggorna får endast i- och urlastning ske. Båtvagn/trailer får parkeras endast sammankopplad med bil.

Uppläggning av båt för förvaring på klubbens mark ska anmälas till hamnkaptenen och båten ska märkas med ägarens medlemsnummer.

Sommaruppställning av båtvagn/trailer ska ske enligt hamnkaptenens anvisningar. OBS att vagnen/trailern ska vara flyttbar! Eventuell täckningsmateriel ska surras fast på vagnen.

Gällande hastighetsbegränsningar inom hamnområdet (på land och i vatten) ska respekteras.

Om ovanstående bestämmelser inte följs, kan båtplatsen och medlemskapet förverkas. I övrigt hänvisas till båtklubbens stadgar

Ovanstående föreskrifter är till för att hålla ordning i hamnområdet, men även för att påvisa båtägarnas ansvar gentemot sina båtgrannar. Kan vi tillsammans hjälpas åt med detta, ger det förutsättningar för ytterligare gemenskap och trivsel mellan medlemmarna i klubben.

Hargshamns Båtklubb den 19 april 2022

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.